with the support of:      
 

Symposium

Registration

Т.Е.А.М.

  

AАКВАХИМ АД

   

    

  

Proceedings

Contributions presented at Second National Crystallographic Symposium (NCS'10) are eligible for publication in a special issue of the Journal "Bulgarian Chemical Communications" (BCC).

Bulgarian Chemical Communications, Volume 43, Number 2, 2011

 

Contents

СЪДЪРЖАНИЕ

 

PREFACE
ПРЕДГОВОР

M. I. Aroyo, J. M. Perez-Mato, D. Orobengoa, E. Tasci, G. de la Flor, A. Kirov, Crystallography online: Bilbao Crystallographic Server
М. И. Аройо, Х. М. Перес-Мато, Д. Оробенгоа, Е. Тасци, Г. де ла Флор, А. Киров, Кристалография онлайн: Билбао Кристалографски Сървър

p.183

Zh. Bunzarov, I. Iliev, T. Dimov, P. Petkova, Fundamental absorption edge of pure and doped magnesium sulfite hexahydrate (MgSO3.6H2O) single crystals
Ж. Бънзаров, И. Илиев, Т. Димов, П. Петкова, Абсорбционни ефекти около ръба на поглъщане на нелегирани и легирани монокристали  от магнезиев сулфит хексахидрат (MgSO3.6H2O)

p.198

L. Dabrowski, D. Neov, V. Antonov, M. Machkova, S. Neov, V. Kozhukharov, Structure of LaSrFeO4: neutron diffraction, Mössbauer spectroscopy and modeling
Л. Дабровски, Д. Неов, В. Антонов, М. Мачкова, С. Неов, В. Кожухаров, Структура на LaSrFeO4: Неутронна диффракция, Мьосбаурева спектроскопия и моделиране

p. 203

I. Dakova, P. Vasileva, I. Karadjova, Cysteine modified silica submicrospheres as a new sorbent for preconcentration of Cd (II) and Pb (II)
И. Дакова, П. Василева, И. Караджова, Модифицирани с цистеин субмикронни сфери от силициев диоксид, като нов сорбент за концентриране на Cd (II) и Pb (II)

p. 210

L. Dimova, B. L. Shivachev, R. P. Nikolova, Single crystal structure of pure and Zn ion exchanged clinoptilolite: Comparison of low temperature and room temperature structures and Cu vs. Mo radiation
Л. Димова, Б. Л. Шивачев, Р. П. Николова, Монокристална структура на природен и цинково йонообменен клиноптилолит: сравнение на структурните резултати при ниска и стайна температура, медно и молибденово лъчение

p. 217

G. K. Exner, E. Pérez, M. N. Krasteva, Use of time-resolved X-ray scattering methods for investigation of structural formation in polymer liquid crystals
Г. К. Екснер, Е. Перез, М. Н. Кръстева, Приложение на рентгеновите методи за изследване на структурното формиране в полимерни течни кристали

p. 225

M. Gerova, R. Nikolova, B. Shivachev, O. Petrov, Synthesis and crystal structure of 2-[(2,3-dihydro-2-oxo-3-benzoxazolyl)methyl]benzoic acid
М. Герова, Р. Николова, Б. Шивачев, О. Петров, Синтез и кристална структура на 2-[(2,3-dihydro-2-oxo-3-benzoxazolyl)methyl] бензоена киселина

p. 230

G. Giorgi, G. L. Lyutov, L. G. Lyutov, Single-crystals of magnesium sulfite hexahydrate doped with nickel – structure, density and optical properties
Д. Джорджи, Г. Л. Лютов, Л. Г. Лютов, Монокристали от магнезиев сулфит хексахидрат, дотирани с никел – структура, плътност и оптически свойства

p. 236

P. J. Gorolomova, R. P. Nikolova, B. L. Shivachev, V. I. Ilieva, D. Ts. Tsekova, T. D. Tosheva, E. S. Tashev, S. G. Varbanov, G. G. Gencheva, Theoretical and experimental studies on the coordination ability of 1,4-bis(dimethylphosphinylmethyleneoxy)benzene
П. Й. Гороломова, Р. П. Николова, Б. Л. Шивачев, В. И. Илиева, Д. Ц. Цекова, Т. Д. Тошева, Е. С. Ташев, С. Г. Варбанов, Г. Г. Генчева, Теоретично и експериментално изследване върху координационната способност на 1,4-бис(метилфосфинилметиленокси)бензен

p. 244

R. S. Iordanova, A. D. Bachvarova-Nedelcheva, L. I. Aleksandrov, Y. B. Dimitriev, synthesis of BiBO3 by crystallization of glasses in the Bi2O3–MoO3–B2O3 system
Р. С. Йорданова, A. Д. Бъчварова-Неделчева, Л. И. Александров, Я. Б. Димитриев, Синтез на BiBO3 чрез кристализация на стъкла в системата MoO3–Bi2O3–B2O3

p. 254

N. V. Kaneva, C. D. Dushkin, Preparation of nanocrystalline thin films of ZnO by sol-gel dip coating
Н. Кънева, Ц. Душкин, Получаване на нанокристални тънки филми от ZnO чрез зол-гел метод

p. 259

K. A. Krezhov, Potential of neutron diffraction for disclosure of structural details after chemical substitution
К. Крежов, Възможности на неутронната дифракция за уточняване на структурни детайли при химично заместване

p. 264

M. Kuneva, S. Tonchev, Spectroscopy of optical waveguiding layers
М. Кънева, С. Тончев, Спектроскопия на слоеве оптични вълноводи

p. 276

L. Lyubenova, T. Spassov, M. Spassova, Amorphization and solid solution formation in Sn modified Cu-Ag alloys produced by mall milling
Л. Любенова, Т. Спасов, М. Спасова, Аморфизация и образуване на твърди разтвори в легирани с Sn Cu-Ag сплави, получени посредством механично смилане

p. 288

I. K. Mihailova, P. R. Djambazki, D. Mehandjiev, The effect of the composition on the crystallization behavior of sintered glass-ceramics from blast furnace slag
И. К. Михайлова, П. Р. Джамбазки, Д. Механджиев, Влияние на състава върху кристализацията на ситали на основата на доменна шлака

p. 293

N. Petrova, V. Petkova, Structural changes in the system natural apatite – NH4 clinoptilolite during triboactivation
Н. Петрова, В. Петкова, Структурни промени в системата природен апатит – NH4 клиноптилолит при трибоактивация

p. 301

R. K. Rastsvetaeva, S. M. Aksenov, New phases of K, Eu-silicate in the family of compounds with the orthorhombic pellyite-like unit cell
Л. К. Расцветаева, С. М. Аксенов, Нови (K-Eu) силикатни фази от групата съединения с орторомбична елементарна клетка, подобна на пелиитовата

p. 308

S. Stanchev, R. P. Nikolova, B. L. Shivachev, I. Manolov, Crystal structure of 3-oxo-2-(4-hydroxybenzylidene)-butyric acid ethyl ester
С. Станчев, Р. П. Николова, Б. Л. Шивачев, И. Манолов, Кристална структура на 3-Oxo-2-(4-Hydroxybenzylidene)-butyric acid ethyl ester

p. 316

A. Stoyanova-Ivanova, St. Georgieva, T. Nedeltcheva, L. Dimova, B. Shivachev, Variation of the unit cell parameters of the REBa2Cu3Oy (RE = Gd, Er) ceramics in function of the oxygen content
А. Стоянова-Иванова, С. Георгиева, Ц. Неделчева, Л. Димова, Б. Шивачев, Изменения на параметрите на елементарна клетка на REBa2Cu3Oy (RE = Gd, Er) керамики в зависимост от кислородното съдържание

p. 320

I. Tomov, Extinction in textures: Nullifying the extinction effect
И. Томов, Екстинкция в текстури: анулиране на екстинкционни ефекти

p. 325

I. Tomov, S. Vassilev, G. Avdeev, An extinction-free technique for pole density measurements of textures by XRD
И. Томов, С. Василев, Г. Авдеев, Една техника за измерване на свободни от екстинкция полюсни плътности чрез рентгенова дифракция

p. 334

P. Tzvetkov, D. Kovacheva, D. Nihtianova, T. Ruskov, Structure stability towards cation substitutions in A2B2O5 perovskites with crystallographic shear planes
П. Цветков, Д. Ковачева, Д. Нихтянова, Т. Русков, Структурна стабилност и катионно заместване в А2В2О5 перовскити с кристалографски равнини на срязване

p. 339

Chr. Uzov, B. Bogdanov, Y. Denev, V. Velev, T. Angelov, A. Popov, On the relationship crystal structure properties at flexible chain polymers. I. Polycaprolactam
Х. Узов, Б. Богданов, Й. Денев, В. Велев, Т. Ангелов, А. Попов
, Върху Връзката между кристалната структура и свойствата при гъвкавоверижните полимери. I. Поликапролактам

p. 346-350