Устав на БКД

 

У С Т А В

 

на

 

БЪЛГАРСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

               Учредяване

 

Член 1.  БЪЛГАРСКОТО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО, наричано по нататък в този Устав “ДРУЖЕСТВОТО”, е учредено на учредително събрание, състояло се на 27.02.2010 г., в гр. София.

 

               Статут

 

Член 2. (1) ДРУЖЕСТВОТО се регистрира като дружество с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се създава като организация за извършване на обществено-полезна дейност, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а именно - развитието и утвърждаването на образованието, науката, техниката и технологиите в областта на кристалографията.

(3) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на ДРУЖЕСТВОТО не отговарят за неговите задължения.

(5) ДРУЖЕСТВОТО се учредява без срок на съществуване.

 

               Наименование

 

Член 3. (1) Наименованието на ДРУЖЕСТВОТО е “БЪЛГАРСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”, което ще се изписва на латиница като “Bulgarian Crystallographic Society”.

(2) Името на ДРУЖЕСТВОТО и неговата емблема /лого/, заедно със седалището и адреса на управление се поставят на всички документи на ДРУЖЕСТВОТО, като наименованието и неговото съкращение може да се изписва и на латиница.

 

               Седалище и адрес на управление

 

Член 4. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София, Район “Слатина”.

(2) Адресът на управление  на ДРУЖЕСТВОТО е ул. “Академик Г. Бончев”, бл.107, „Централна лаборатория по минералогия и кристалография“ към БАН.

 

Цели на ДРУЖЕСТВОТО

 

Член 5. ДРУЖЕСТВОТО има за цел:

            1. Да координира дейността на компетентни учени, специалисти в областта на кристалографията, с цел популяризиране на световния опит и прилагане на съвременните методи за структурно охарактеризиране на кристални и аморфни материали.

            2. Да дава препоръки и участва в решаването на специфични научно-приложни проблеми с национална, регионална и глобална значимост.

            3. Да съдейства за постигане на между-дисциплинарно сътрудничество при решаване на национални и международни проблеми в областта на кристалографията и структурата на модерните материали.

4. Да предлага за награди и поощрява учени с изключителен принос и постижения в областта на кристалографията, кристалохимията, кристалофизиката и науките за земята.

            5. Да участва и съдейства за включване на членовете си в програми на Европейската общност и др.

6. Да съдейства за подобряване на професионалната квалификация на своите членове;

7. Да създава канали за връзка и постоянен диалог между ДРУЖЕСТВОТО и държавни органи, както и сдружения в чужбина, които имат сродна дейност с тази на ДРУЖЕСТВОТО.

 

Средства за постигане на целите

 

Член 6. Средствата, с които ДРУЖЕСТВОТО ще постига своите цели са:

            1. Организиране и спонсориране, самостоятелно или съвместно с други организации, на школи, кръгли маси, работни срещи, семинари, конференции и други дейности, на които се разискват и развиват методите на съвременната кристалография.

            2. Подпомагане, организиране или участване, с други организации, в разработването на изследователски проекти свързани с развитието на кристалографските методи и структурното охарактеризиране на материали.

            3. Събиране и поддържане на информационни фондове, организиране и ползване на български и чуждестранни информационни кристалографски източници.

            4. Използване на информационните средства в страната за подпомагане и популяризиране дейността на ДРУЖЕСТВОТО и нейните членове;

            5. Организиране на сътрудничество по целите на ДРУЖЕСТВОТО, сключване на договори, споразумения и други, с национални и международни, правителствени и неправителствени организации у нас и в чужбина. Привличане на експерти по въпроси, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО и неговите членове;

            6. Съдействане на членовете си и на други заинтересовани лица за установяване на полезни делови контакти като събира обработва и предоставя информация за други организации и институции, свързани с предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

            7. Поддържане на регистър на членовете си, предоставяне на информация и издаване на удостоверения на заинтересовани лица;

            8. Подпомагане на подготовката на специалисти и обмена на учени, изследователи и други специалисти, работещи по целите на ДРУЖЕСТВОТО с техни колеги у нас или в чужбина.

            9. Поддържане на тесни връзки с Международния Кристалографски Съюз и с други международни организации имащи сходни цели на дейност.

            10. Създаване и/или използване на фондове и управляване на такива за постигане на целите си.

 

Определяне на извършваната дейност

 

Чл.7. (1) ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейност в обществена полза, за развитието на целите, за които е създадено и за утвърждаване на доброто име на ДРУЖЕСТВОТО и неговите членове.

(2) Собствеността и доходите на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат използвани единствено за постигане на неговите цели и никаква част не може да бъде изплащана пряко или непряко, като дивидент или печалба на членовете му.

 

II. ЧЛЕНСТВО

Членове

 

Член 8. (1) Членове на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат физически лица с научни, образователни и други интереси в областта на кристалографията.

(2) ДРУЖЕСТВОТО има основни и почетни членове.

 

               Основни членове

 

Член 10. Основен член на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде всяко пълнолетно физическо лице.

               Почетни членове

 

Член 11. (1) За почетни членове на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат избирани видни обществени фигури, учени от България и други страни, които са с особени заслуги в областта на кристалографията и подкрепят целите на ДРУЖЕСТВОТО;

(2) Почетните членове не заплащат членски внос. Те нямат право на глас в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Освен при обратно решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, почетните членове имат право да присъстват на него, да участват в дискусиите, да правят предложения, да поставят въпроси за обсъждане.

 

               Приемане на членове

 

Член 12 (1) Нови членове на ДРУЖЕСТВОТО се приемат от Управителния съвет.

(2) Кандидатът за член трябва да се е запознал с устава и другите устройствени документи на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Кандидатът за член трябва да подаде писмена молба за приемане до Управителния съвет и да декларира, че е запознат, приема устава и другите устройствени документи на ДРУЖЕСТВОТО, и желае да бъде приет за член от съответната категория.

(4) Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея най-късно на първото заседание след получаването й. Той може да отложи становището по молбата и да изиска допълнителна информация. Решението на Управителния съвет за приемане или отхвърляне на кандидата е неотменимо.

(5) Почетните членове се приемат по покана на Управителния съвет. Те не подават молба за приемане. Почетният член следва да заяви в писмена форма, че приема поканата на Управителния съвет.

 

               Права на членовете

 

 Член 13. (1) Основните членове имат право:

1. Да гласуват в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО;

2. Да избират и да бъдат избирани в изпълнителните органи на ДРУЖЕСТВОТО;

3. Да бъдат информирани за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

4. Да ползват предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги безплатно;

5. Да упражняват и други права съгласно този устав и решенията на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО;

(2) Почетните членове на ДРУЖЕСТВОТО имат всички права по предходната алинея с изключение на правата по т.1 и т.2.

 

               Задължения на членовете

 

Член 14. (1) Членовете на ДРУЖЕСТВОТО са длъжни:

1. Да заплащат встъпителния и членския внос, определяни от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО;

2. Да заплащат допълнителните и извънредни вноски, които са гласувани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, или които са приели доброволно;

3. Да пазят доброто име на ДРУЖЕСТВОТО, да пропагандират целите и дейността му и да го подпомагат според възможностите си;

4. Да пазят доброто си име, да спазват законите и общоприетите правила за почтена дейност във връзка с дейността в областта на кристалографията.

 

               Изключване

 

Член 15. (1) Член на ДРУЖЕСТВОТО, който наруши разпоредбите на устава или задължителното решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изключен с мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет, като за целта трябва да се проведе специално заседание с присъствие на всички членове на Управителния съвет. В случай, че даден член на Управителния съвет не може да присъства на заседанието, той може да упълномощи друг член да го представлява при вземането на решение.

(2) Управителният съвет трябва да изпрати най-малко 7-дневно предизвестие на всеки предложен за изключване, в което да посочи основанието за изключване. Предложеният за изключване има право да се яви на заседанието на Управителния съвет и да направи устно или писмено изявление. Той не присъства по време на гласуването.

(3) В 7-дневен срок от изключването, изключеното лице може да подаде жалба, срещу решението на Управителния съвет, до Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. В този случай, Управителният съвет трябва да свика извънредно Общо събрание. Ако до следващата редовна сесия на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО остават по-малко от 3 месеца, жалбата се разглежда на Общото събрание на неговата редовна сесия.

(4) Изключването може да бъде отменено с мнозинство от половината плюс един глас от гласовете на основните членове, присъстващи на Общото събрание. Общото събрание може да реши да отмени решението за изключване при изпълнението на определени условия, или на определени задачи, поставени от него.

(5) Възстановеното, по реда на горната алинея, лице трябва да заплати в пълен размер всички вноски и други плащания, предвидени в този устав за периода, през която е било изключено.

(6) Изключено лице няма право да иска връщане на направените от него вноски и плащания на ДРУЖЕСТВОТО.

 

               Основания за изключване

 

Член 16. (1) Член на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изключен за груби или системни нарушения на устава, както и за прояви несъвместими с доброто име на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) По-специално член на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изключен, ако:

1. след покана от Управителния съвет не е платил членския внос в продължение на една година или не е платил сума, за чието плащане Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО е гласувало или доброволно се е ангажирал;

2. не е изпълнил друго важно задължение, което е поел доброволно, или е гласувано от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, с което би поставил в опасност доброто име на ДРУЖЕСТВОТО или съществено би затруднил дейността й;

3. с поведението си се е компрометирал като почтен учен - професионалист;

4. е разпространил е невярна информация, злепоставяща ДРУЖЕСТВОТО, или информация, която му е предоставена поверително;

5. е използвал членството си в ДРУЖЕСТВОТО за користни цели;

6. е имал други прояви, които основателно могат да бъдат квалифицирани като несъвместими с принципите на една почтена общност учени и професионалисти.

(3) Членството в ДРУЖЕСТВОТО се прекратява и при:

            1. подаване на изрична писмена молба за оттегляне на членството до Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО, считано от датата на получаването й. Прекратяването настъпва от момента на получаване на заявлението като членски внос и други вноски за годината, през която настъпва прекратяването, не се връщат.

            2. смърт или поставяне под пълно запрещение на член на ДРУЖЕСТВОТО – физическо лице;

 

               Начин на участие на членовете

 

Член 17. (1) Членовете на ДРУЖЕСТВОТО участват в дейността му лично или чрез упълномощаване на друг член на дружеството. За гласуване на Общо събрание от упълномощен член, се изисква обикновено писмено пълномощно, съдържащо точките на дневния ред и указания как да се гласува по всяка отделна точка.

Член 18. (1) ДРУЖЕСТВОТО води и поддържа регистър на членовете си.

(2) Регистърът е общодостъпен. Заинтересованите лица могат да получават справки и удостоверения въз основа на регистъра по ред определен от ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Членовете на ДРУЖЕСТВО са длъжни да предоставят информация за попълването на регистъра и да актуализират информацията относно техния статут, име, адрес, както и друга информация, изискана от Управителния съвет.

 

III. УПРАВЛЕНИЕ

 

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

               Органи на ДРУЖЕСТВОТО

       

       

               Член 19. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО и Управителния съвет.

 

               Мандат

 

Член 20. (1) Мандатът на всички длъжностни лица, които се избират от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО е 4 /четири/ години и започва от 1-во число на месеца следващ месеца на избора, но за не повече от два поcледователни мандата. Те изпълняват задълженията си, докато техните приемници бъдат избрани и започне мандатът им.

(2) Лица, избрани да заместват напуснало длъжностно лице, имат мандат до края на мандата на замествания.

               Кандидатури

 

Член 21. (1) Кандидатури за заемане на свободни длъжности могат да бъдат издигани от основните членове на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Предложенията трябва да бъдат в писмена форма, да бъдат подписани от предлагащия и от още един основен член. Те трябва да бъдат представени най-малко два дни преди изборното събрание.

(3) Всички така представени кандидатури се представят на ДРУЖЕСТВОТО, придружени от писмено съгласие на кандидата да поема длъжността, ако бъде избран.

(4) Кандидатури могат да бъдат издигани устно от 2 основни члена и по време на сесиите на Общото събрание, в случай, че предложеният кандидат присъства и приеме устно да изпълнява длъжността.

 

               Избори

 

Член 22. Длъжностните лица, които се избират от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, се избират с мнозинство най-малко от половината плюс един от гласовете на присъстващите основни членове. Ако никой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство, се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.

 

               Вакантни длъжности

 

Член 23. Ако някое длъжностно лице напусне или ако длъжността му остане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема до края на текущия мандат от лице, избрано от Общото събрание. До избора на нов член от Общото събрание, управителния орган работи в текущия си състав.

 

 

Б. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 

Свикване на Общото събрание

 

Член 24. (1) Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се свиква най-малко веднъж в годината по решение на Управителния съвет по негова инициатива или по искане на най-малко 1/5 от основните членове на ДРУЖЕСТВОТО. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от районния съдия по молба на основните членове които са направили искането.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена по електронна поща, на електронен адрес, предоставен от члена на ДРУЖЕСТВОТО. Ако съобщението бъде върнато или членът няма електронна поща, поканата се изпраща с препоръчано писмо или куриер до пощенския адрес, предоставен от този член на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Поканата следва да бъде получена най-малко 1 (един) месец преди деня на заседанието. Срокът за получаване може да бъде и по-малък от един месец, ако получилият поканата член на ДРУЖЕСТВОТО изрично декларира, че няма възражения за срока на получаване на поканата.

(4) В допълнение към изпратените покани, Управителният съвет поставя на видно място на адреса на управление и в офиса на ДРУЖЕСТВОТО екземпляр от поканата.

(5) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да посочва деня, часа и мястото на провеждане на сесията, указания по чия инициатива се свиква, а също така и дневния ред.

(6) Когато за заседанието са подготвени писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието, те трябва да бъдат на разположение в офиса на ДРУЖЕСТВОТО и да се предоставят за запознаване при поискване.

 

               Правомощия на Общото събрание

 

Член 25. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава, приема други вътрешни актове и взема решение за преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

2. взема решения за разпореждане с недвижимо имущество или движимо имущество в единичен размер над 5 000 лв, както и във всички случаи на безвъзмездно разпореждане с имущество на ДРУЖЕСТВОТО;

3. упражнява правото си на вето върху решения на Управителния съвет за изключване на членове на ДРУЖЕСТВОТО;

4. приема бюджета и годишния отчет за изпълнението му и освобождава Управителния съвет от отговорност;

5. приема годишния отчет на Управителния съвет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

6. определя броя на членовете на Управителния съвет;

7. избира и освобождава с тайно гласуване членовете на Управителния съвет и Председателя на ДРУЖЕСТВОТО;

8. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове програми и отделни задачи за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на имуществените вноски;

10. отменя решения на другите органи на ДРУЖЕСТВОТО, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

11. взема решение за участие в други организации и решава други въпроси, поставени на разглеждане от членовете на ДРУЖЕСТВОТО.

 

 

Член 26. Решенията на Общото събрание по т. 1 и т. 2 се вземат с мнозинство от 2/3 от всички основни членове. Останалите решения – с обикновено мнозинство на присъстващите. Решенията по т. 7 се вземат с тайно гласуване.

 

               Кворум

 

Член 27. (1) Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО може да взема решения, ако е редовно свикано и присъстват най-малко половината от основните членове на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Ако в обявения за начало час Общото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час, след което се смята за законно независимо от броя на присъстващите основни членове.

 

               Право на глас

 

Член 28. (1) Всеки основен член има право на един глас.

(2) Правото на глас не може да се упражнява, ако основния член има неуредени задължения към ДРУЖЕСТВОТО, като например неплатен членски внос. Председателят на ДРУЖЕСТВОТО следи за спазването на това правило и представя съответен доклад на всяко заседание на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

 

               Ръководство на Общото събрание

 

Член 29. (1) Председателят на ДРУЖЕСТВОТО е председателстващ Общото събрание. Той организира работата му и следи за законосъобразното му провеждане. По предложение на основен член на ДРУЖЕСТВОТО, за председателстващ Общото събрание може да бъде избран и друг член на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Председателстващият Общото събрание предлага секретар-протоколист на Общото събрание, който се подлага на гласуване от Общото събрание. Секретар-протоколистът се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията резултатите от гласуваните и взетите решения. За целта освен стенограми може да се използва запис.

 

В. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

               Състав на Управителния съвет

 

Член 30. Управителният съвет се състои от 3 (три) до 9 (девет) души - Председател, Заместник-председател и обикновени членове, като точния брой се определя с решение на Общото събрание. Членовете на управителния съвет се избират за срок от 4 (четири) години.

 

               Заседания на Управителния съвет

 

Член 31. (1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца и се ръководят от председателя на ДРУЖЕСТВОТО. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от заместник-председателя или друг, избран от Управителния съвет член.

(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя на ДРУЖЕСТВОТО по негова инициатива или по искане на който и да е член на Управителния съвет.

(3) Ако времето и мястото на заседанието на Управителния съвет не се определи на предишното заседание, Управителният съвет се свиква чрез електронна поща, факс, писмо или мобилно текстово съобщение (sms), изпратени до всеки член най-малко една седмица предварително. В извънредни случаи Управителният съвет може да бъде свикан и по телефона.

(4) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

 

               Компетентност на Управителния съвет

 

Член 32. (1) Управителният съвет в съответствие с устава и решенията на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, управлява и координира дейността на ДРУЖЕСТВОТО, както и упълномощава лица с право да представляват ДРУЖЕСТВОТО. Управителният съвет, ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с целите й и осигурява защитата и увеличаването на неговото имущество.

(2) Управителният съвет:

1. Приема правилник за организацията на дейността на дружеството;

2. Ръководи текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО, осигурява спазването на устава и изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. Приема програми, планове и други задачи, както и взема решения за организиране и участие на ДРУЖЕСТВОТО във важни обществени прояви в съответствие с целите му.

4. Управлява активите на ДРУЖЕСТВОТО;

5. Приема проекта за годишен бюджет на ДРУЖЕСТВОТО и отчита изпълнението му пред Общото събрание, внася предложения за частични изменения в бюджета в течение на годината;

6. Приема и внася за разглеждане и одобряване от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО на годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

7. Ръководи административните структури на ДРУЖЕСТВОТО, определя работните заплати и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО, взема решения за образуване на фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8. Назначава избраните от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО или от Управителния съвет длъжностни лица;

9. Предлага на Общото събрание вземането на решение за членуване и прекратяване на членството на ДРУЖЕСТВОТО в национални и чуждестранни организации с нестопанска цел;

10. Взема решения за начина на разпореждане с имуществото на ДРУЖЕСТВОТО с оглед неговото опазване и увеличаване, и извършва ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно решение на Общото събрание;

11. Определя размера на лихвата, която се дължи по забавени плащания от членове на ДРУЖЕСТВОТО;

12. Решава други въпроси предвидени в Устава или законодателството.

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по точки 1, 3, 4 и 10 на горната алинея - с мнозинство от всички членове.

 

Представителство

 

Член 33. Председателят и Заместник-председателя представляват ДРУЖЕСТВОТО заедно и по отделно. Същите могат да упълномощават други лице да представлява дружеството с изрично заверено нотариално пълномощно подписано и от двамата.

 

 

Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ и ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДРУЖЕСТВОТО

 

Председател на ДРУЖЕСТВОТО

 

Член 34. (1) Председателят осъществява общото ръководство на дейността на Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО. Той организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и изпълнява функциите предвидени в устава или възложени му от Общото събрание или Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО .

(2) Председателят представлява ДРУЖЕСТВОТО в отношенията му с трети лица, национални и чуждестранни организации и институции.

(3) Председателят подписва всички официални документи на ДРУЖЕСТВОТО, включително договори сключвани от трети лица със ДРУЖЕСТВОТО. Председателят може да упълномощава други лица, с правата по тази алинея, по реда на чл. 33, по-горе.

 

               Заместник-председател на ДРУЖЕСТВОТО

 

Член 35. Заместник-председателят:

1. Подпомага Председателя на ДРУЖЕСТВОТО в изпълнение решенията на Управителния съвет и съхраняването на документацията на ДРУЖЕСТВОТО;

2. Контролира състоянието на всички активи и финансови операции на ДРУЖЕСТВОТО, включително воденето на счетоводство;

3. Информира Управителния съвет за финансовото състояние на ДРУЖЕСТВОТО;

4. Решава други въпроси, възложени му от Управителния съвет или Председателя на ДРУЖЕСТВОТО.

 

 

               Клонове

 

Член 36.  С решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място в което се намира седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

 

Д. ПРОТОКОЛИ

               Протоколи

 

Член 37. На заседанията на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват изказванията, заявленията, предложенията, резултати от гласуването и взетите решения. Протоколите се подписват от Председателя на съответния орган и от секретар-протоколист. Протоколите могат да бъдат съхранявани и под формата на електронен запис.

(2) Основни членове на ДРУЖЕСТВОТО и членове на Управителния съвет имат достъп до протоколните книги и могат да получават преписи и извлечения от протоколите.

 

V. ФИНАНСИ

 

Плащания към ДРУЖЕСТВОТО

 

Член 38. Членовете на ДРУЖЕСТВОТО заплащат годишна членска вноска. Те заплащат допълнителни вноски, само ако Общото събрание е гласувало за това, или ако са поели това задължение доброволно.

 

Изменения и допълнения

 

Член 39. Размерът на годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

 

               Членски внос

 

Член 40. (1) Членовете на ДРУЖЕСТВОТО плащат годишен членски внос в размер и по начин, определен от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Почетните членове не заплащат членски внос.

(3) Новоприетите членове заплащат членски внос за годината на приемането и съразмерно с оставащия до края на годината период.

 

               Стопанска дейност

 

Член 42. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да извършва стопанска дейност единствено с цел да подпомага финансирането на основната си дейност. Видът стопанска дейност се определя от Управителния съвет и може да бъде рекламна или печатна дейност, провеждане на курсове, организиране на лекции и семинари, организиране на участия в конференции, симпозиуми и други научни прояви у нас и в чужбина, както и всяка друга дейност, която не противоречи на целите на този Устав и закона.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не разпределя печалба.

 

               Възнаграждения за изборни длъжности

 

Член 43. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за дейността си, освен ако Общото събрание не реши друго.

 

 

               Прекратяване и ликвидация

 

Член 44. Прекратяването и ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО става с решение на Общото събрание, с което се определят начините, сроковете и ликвидаторите на ДРУЖЕСТВОТО. Ако след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата, по решение на Общото събрание се дарява на друга организация с нестопанска цел в обществена полза или на държавата.

 

               IV. Други разпоредби

 

Член 45. Всички съобщения до членове на ДРУЖЕСТВОТО ще се считат за редовно получени, ако са изпратени на представените от членовете електронни или пощенски адреси. Задължение на всеки член на ДРУЖЕСТВОТО е да уведомява своевременно Управителния съвет за всяка промяна в тези адреси.

 

Вътрешни правилници

 

Член 46. Членовете на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъдат уведомявани за всички приети вътрешни правилници, за техните изменения и допълнения.

 

               Допълнения на Устава

 

Член 47. За всички неуредени с този устав случаи ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

            Този Устав бе приет на Учредителното Общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО, състояло се на 27.02.2010г.

 

 

Председател на Българско Кристалографско Дружество:  ...................................................

 

 

  

2012 Symposia

www.infolab-bg.com

 

http://www.elta90.com/

 

http://www.gravelita.com/