Общи събрания - General assembly

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение „Българско кристалографско дружество”/БКД/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общото събрание на БКД на 17 май 2022 г. в 15.00 часа, в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107, зала N: 36 на Институт по Минералогия и кристалография „акад. Иван Костов“ (ИМК), при следния 

ДНЕВЕН РЕД

1.      Отчет на Управителния съвет за дейността на БКД за 2021 г. 

2.      Отчет на Управителния съвет на БКД за периода 2018 - 2021 г. 

3.      Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. 

4.      Доклад на финансова комисия за периода 2018 - 2021 г..

5.      Вземане на решение за прекратяване на участие в инвестиционен/договорен фонд Райфайзен Асет Мениджмънт и прехвърляне на сумата от фонда по текущата разплащателна сметка на БКД.

6.      Вземане на решение по предложение на Управителния съвет до Общото събрание на БКД за изплащане на допълнително възнаграждение на ковчежника на БКД.

7.      Освобождаване на членовете на Управителния съвет. Определяне на броя и избор на членовете на Управителния съвет на БКД .

8.      Освобождаване и избор на Председател на сдружението БКД.

9.      Определяне размера на членски внос.

10.  Приемане на план за дейността на БКД за 2022-2025 г. 

 

Всеки член на БКД може да участва в Общото събрание на сдружението с право на глас. Регистрацията ще се извърши на 17 май 2022 г. в зала № 36 на Институт по Минералогия и кристалография „акад. Иван Костов“ (ИМК) от 14,30 до 15,00 часа. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 16 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Председател на БКД:

/Борис Шивачев/

PDF на поканата свали от тук

Отчетно-изборно събрание

Уважаеми колеги и приятели,

На 17.03.2018г. (събота) от 11:00 часа в голямата заседателна зала на ИМК ще се проведе отчетно-изборно събрание на Българско Кристалографско Дружество (БКД).

Управителния съвет предлага следния дневен ред:

 • Отчет на дейността на УС на БКД;
 • Финансов отчет на УС;
 • Доклад на Контролната Комисия;
 • Избор ма нов УС, Избор на Председател на БКД;
 • Избор на Контролна Комисия;
 • Обсъждане на предложение за промяна на членски внос.

 • Годишни отчети - Anual reports

  1.  Годишен отчет за 2010 на Българско Кристалографско Дружество.

  2.  Годишен отчет за 2011 на Българско Кристалографско Дружество.

  3. Oтчет за 19 април, 2010 г. – 25 февруари, 2014 г на Българско Кристалографско Дружество.

  Протоклоли

  1. ПРОТОКОЛ от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 27.02.2010г

   2. ПРОТОКОЛ от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество проведено на 22.10.2010г.

   3.  ПРОТОКОЛ от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество проведено на 04.10.2011г.

  Управителен съвет

    1. ПРОТОКОЛ от УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 27.02.2010г.

    2. ПРОТОКОЛ от УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.05.2010г.

    3. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.09.2010г.

    4. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 15.12.2010г.

    5. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.12.2010г.

    6. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 26.01.2011г.

    7. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 11.05.2011г.

    8. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 10.06.2011г.

    9. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 12.09.2011г.

  10. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.10.2011г. 

   11. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.01.2012г.

  12. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.03.2012г.

  13. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.06.2012г.

  23. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 24.01.2014г.

  ПРОТОКОЛ от Пето - общо събрание (отчетно-изборно) на Българско Кристалографско Дружество проведено на 25.02.2014г.

  24. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 25.02.2014г.

   

   

    

  2012 Symposia

  www.infolab-bg.com

   

  http://www.elta90.com/

   

  http://www.gravelita.com/